Activiteiten van OiviviO

Executive Coaching / Pulsing

Ik noem het liever Pulsing. Een coach heeft geen mening en doet geen suggesties. Als het mij nuttig lijkt doe ik wel suggesties of uit ik een mening.

Meer over Executive Pulsing

Team Coaching / Pulsing

Het team heeft de kennis, het inzicht en de vaardigheden om succesvol te zijn. Ik ondersteun een team bij de inzet van de eigen kennis en vaardigheden. En, in tegenstelling tot een coach en alleen als het nuttig lijkt, vul ik het aan met mijn eigen analyse.

Meer over Team Pulsing

Essays

Ik vergaar inzichten, meningen, feiten, vermoedens en wat verder nodig is voor een samenhangend betoog. Dat alles zet ik om in een heldere uiteenzetting. Het kan een losstaand essay zijn of een aanzet tot een (team)discussie, een ronde-tafel-bijeenkomst of een studiedag.

Meer over Essays
Meer over Essays

Een voorbeeld van een essay in opdracht is het stuk Nieuwe arbeidsrelaties; risico's & verantwoordelijkheden. Voor een ronde-tafel-bijeenkomst van 7 organisatie met een eigen CAO  schreef ik een startdocument. Vooraf interviewde ik de deelnemers en verwerkte hun inzichten in een startdocument. Lees het document in PDF

Andere voorbeelden van essays zijn te vinden onder teksten/essays.

OiviviO teksten

Selectie van teksten die als een artikel of in het kader van een opdracht zijn geschreven.
Artikelen zijn gepubliceerd in het Financiële Dagblad of Intermediair PW

 

Visie
Korte beschrijving van mijn blik op een aantal zaken

OiviviO Opdrachten & Projecten

Selectie van opdrachten en projecten

Algemeen

Mijn opdrachtgevers hebben vaak eerst geprobeerd de opdracht in de organisatie te beleggen. Kenmerken van opdrachten:

 • Het zijn vraagstukken die in de organisatie zelf op kan pakken en die belangrijk zijn maar in de praktijk een lage prioriteit krijgen. Er is geen duidelijke “outsourcing” mogelijk, er zijn geen partijen die zich hebben toegelegd op het vraagstuk.
 • Er is weinig tijd voor medewerkers om de opdracht goed aan te pakken en het ontbreekt aan affiniteit met het onderwerp.
 • De voor de opdracht benodigde kennis en gegevens zijn verspreid over de organisatie. Binnen de bestaande processen en verhoudingen is het moeilijk hierop regie te voeren.
 • Op het moment dat de opdracht opgepakt moet worden is het urgent geworden en krijgt het een hoog afbreukrisico.

Organisaties vinden mij voor opdrachten waarbij een concreet resultaat gevraagd wordt. Dat wil niet zeggen dat de vraag altijd even concreet is.

 

Enkele voorbeelden

Onderscheidende competenties bij Technasiumleerlingen

Het Technasium is een vorm van voorgezet onderwijs op VWO of havo niveau met extra aandacht voor techniek met het examenvak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O). Bij O&O werken leerlingen aan concrete (technische) vraagstukken voor bedrijven of organisaties. Het werken in teams en het leren in de praktijk zijn hierbij leidend. Het Technasium brengt de leerlingen meer dan alleen technische kennis bij. Door de manier van werken en begeleiden wordt bijvoorbeeld ook geleerd samen te werken of duidelijk te communiceren. In de regio Randstand Noord werken vijf Technasia samen en werd gezocht naar een manier de “meerwaarde” van het Technasium inzichtelijk te maken. Tegelijkertijd stelde de VO-raad een “Plus-document” voor. Daarin worden van een leerling de bijzondere kennis en vaardigheden van buiten het reguliere curriculum beschreven. De “meerwaarde” van het Technasiumonderwijs lijkt daaronder te vallen.

Flexmens

In 2013 verscheen het boek “Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeid” van Max Boodie en Rob de Laat. In het concept-boek ontbrak een beschrijving van de mens die flexibel arbeidt. Ik heb daarvoor een extra hoofdstuk aangeleverd over de Flexmens. Download het hoofdstuk hier.

Risicoverdeling in arbeidsrelaties

Een zevental maatschappelijke ontwikkelingen maakt dat de risicoverdeling in arbeidsrelaties wordt herzien. Ik schreef een discussiestuk en sprak hierover met meerdere personen die direct betrokken zijn bij ondernemings-cao’s van grote organisaties. De belangstelling was groot, echter ook de terughoudendheid om daarover publiekelijk te spreken. Ik organiseerde en begeleidde een besloten bijeenkomst met de geïnterviewden.

Het discussiestuk is hier te downloaden.

OiviviO kreeg opdrachten van:

 

OiviviO Executive Pulsing

Ik gebruik de term “Pulsing” in plaats van coaching om duidelijk te maken dat ik op bepaalde punten anders werk dan een coach. Het is de bedoeling dat elke sessie een “puls” geeft aan mijn gesprekspartner. Een “puls” is dan een nieuw inzicht, een andere invalshoek, een niet uitgesproken gedachte, een impliciete veronderstelling of eenvoudigweg het prettige gevoel dat “het goed zit”. Het resultaat kan verschillende vormen hebben. Van belang is dat mijn gesprekspartner een stap verder komt.

Een coach streeft dat ook na, met dit verschil dat voor coaching een “vraagstuk” het uitgangspunt is. Voor mij is dat niet noodzakelijk. We kunnen ook een bestaande situatie doornemen of een reeds voorgenomen plan bespreken.

Ik ga ervanuit dat mijn gesprekspartner alle nodige kennis en inzicht heeft voor welk vraagstuk dan ook. Mijn bijdrage vloeit voort uit het stellen van vragen. Eerst algemeen en daarna verdiepend. Ik vat samen en als het nuttig is vul ik het aan met eigen gedachten. Zie het als een vrije gedachte-uitwisseling met een kritische maar welwillende gesprekspartner. Ik voeg geen inhoud toe maar kan wel de logica toetsen en een relatie leggen met processen, mensen en de interactie tussen beide. De overeenkomsten met coaching zijn overigens groter dan de verschillen. Ik werk in het belang van mijn gesprekspartner, handel integer en vertrouwelijk.

De electrische puls

Een elektrische puls is een kortstondige elektrische spanning of stroom. De elektrische puls is de basis van de digitale techniek, waarbij een positieve puls een digitale "1" kan representeren en de pauze (geen puls of een negatieve puls) een digitale "0". Het omgekeerde is ook mogelijk, men spreekt dan van negatieve logica.

Executive Pulsing in 7 basisvragen

Voor wie

Ik richt me in mijn dienstverlening op “professionals” al dan niet in een leidinggevende functie. Het gaat dan over vraagstukken die verband houden met het werk. Ik heb daar de meeste ervaring mee en daardoor ook de meeste toegevoegde waarde.

Wat is pulsing?

Gesprekken

Duur van het gesprek

Frequentie en aantal gesprekken

Waar

We kunnen elkaar treffen op elke locatie waar voldoende rust en privacy is. Dat kan ook in een kantoor zijn. Ik heb op een aantal locaties werkafspraken voor het huren van een gespreksruimte. Kijk hiervoor bij “locaties”. Elk ander voorstel is bespreekbaar.

Waarom

Er zijn veel specifieke redenen voor een pulsgesprek. Algemeen geformuleerd: men heeft de behoefte iets te bespreken met een slimme, kritische luisteraar met het doel de gedachten te ordenen, te toetsen of te horen wat een ander aan ideeën of suggesties kan aanreiken. Als onafhankelijk buitenstaander kan ik ondersteunen bij het ordenen van gedachten en die gedachten toetsen aan algemene logica of aan ieders eigen normen en waarden. Suggesties en ideeën kan ik aandragen wanneer het over individuele of groepsprocessen gaat. Mijn uitgangspunt is dat ik niets of bijna niets weet over de inhoud van de te bespreken materie maar des te meer over logica en menselijk gedrag met communicatie als sleutelwoord.

Wanneer

Je bepaalt zelf wanneer we elkaar spreken. In principe door de week en overdag, in overleg zijn andere momenten bespreekbaar.

Waarmee

We zijn ons eigen instrument.

Als het nuttig is zijn verschillende testen te gebruiken om een idee te krijgen over persoonlijke voorkeuren, denkpatronen en dergelijke.

Voor een aantal onderwerpen gebruik ik graag “praatplaten”. Het zijn eenvoudige modellen waarmee een deel van een complexe wereld beschreven kan worden. Het is geen instrument maar een houvast dat de communicatie en het denken vereenvoudigt. Het “kans-bedreigingen schema” is een van mijn favorieten.

Hoe

De opdrachtgever bepaalt het gespreksthema. Ik zal daarover vragen stellen voor een beter wederzijds begrip. Die vragen komen vanzelf evenals de vorming van ieders gedachten over de antwoorden.

OiviviO Team Pulsing

Net als bij Executive Pulsing is mijn inzet gericht op het realiseren van een “puls”. Samen met de opdrachtgever definieer ik het doel van “de puls” en zoek ik een vorm waarin dat het beste kan.

In eerste aanleg ben ik facilitator en moderator van een bijeenkomst. Dat geeft elk teamlid de vrijheid zich volledig op de inhoud te richten en zich minder te bekommeren om de (groeps)processen, de voortgang, de gelijke inbreng van elk lid en dergelijke.

Vaak gaat aan een teambijeenkomst een aantal gesprekken vooraf met elk van de teamleden. Doel van die gesprekken is na te gaan welke gedachten, inzichten of verwachtingen gedeeld worden en waar verschillen bestaan. Bij de gesprekken garandeer ik vertrouwelijkheid: ik zal niet aangeven wie welke informatie heeft gegeven.

Van de verkregen informatie maak ik een overzichtelijke presentatie die plenair wordt besproken. De elementen die gedeeld worden zijn kort en krachtig omschreven, een korte bespreking is doorgaans voldoende. Elementen waarin verschillen bestaan worden “gecategoriseerd” gepresenteerd. Het team beslist waarover verder gesproken wordt. Ik faciliteer het gesprek en zorg voor verslaglegging.

Naar gelang de uitkomst kan de opdrachtgever vervolgactiviteiten definiëren.

Over OiviviO

 

OiviviO.nl

Is de handelsnaam van

Bas van den Brink

 

Over Bas van den Brink

Achtergrond Bas

Opleiding
Loopbaan

Kenmerken Bas

Kernwaarden
Kernkwaliteiten

LinkedIn profiel

Formaliteiten

Disclaimer OiviviO.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van OiviviO en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden.

Bepalingen

 1. Gebruik van de OiviviO-website
 2. Informatie van derden, producten en diensten
 3. Informatie gebruiken
 4. Wijzigingen
 5. Toepasselijk recht

1.              Gebruik van de OiviviO-website

 1. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
 2. Hoewel OiviviO zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan OiviviO niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. OiviviO garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 3. OiviviO wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

2.              Informatie van derden, producten en diensten

 1. Wanneer OiviviO links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door OiviviO worden aanbevolen.
 2. OiviviO aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.
 3. De informatie op dergelijke websites is door OiviviO niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

3.              Informatie gebruiken

 1. OiviviO behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden.
 2. Het is toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen onder voorwaarde van een duidelijke bronvermelding.

4.             Wijzigingen

 1. OiviviO behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
 2. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

5.              Toepasselijk recht

 1. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Algemene voorwaarden OiviviO

Bepalingen


1. Definities

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3. Offertes

4. Uitvoering van de overeenkomst

5. Geheimhouding

6. Duur en beeindiging

7. Betalingsvoorwaarden

8. Intellectueel eigendom

9. aansprakelijkheid

10. Annulering door OiviviO

11. Afspraken verzetten, annuleren of niet-verschijnen

12. Geschillenbeslechting

13. Klachtenprocedure

14. Slotbepalingen

 

Inschrijving Kamer van Koophandel

Bas van den Brink gebruikt OiviviO als handelsnaam.

OiviviO is onderdeel van BvBv-Nederland

BvBv-Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer: 34336789

Contact


Telefoon: 06 44 914 403

Email: Bas@OiviviO.nl


Contactformulier

Scroll to top