Onderzoek - Advies - Implementatie - Evaluatie

Wat

Ik help organisaties de kennis, inzichten en informatie te verzamelen die in de organisatie aanwezig zijn. Met gestructureerde interviews, groepsgesprekken en discussiebijeenkomsten verzamel ik de informatie, vul die zonodig aan en presenteer de bevindingen. Ik begeleid bijeenkomsten, structureer discussies en houd van consensus.

Hoe

De combinatie van mijn analytische geest, statistische kennis, creatieve invallen en voorliefde voor structuren en modellen zorgt voor verrassende resultaten. Bij de implementatie van plannen ben ik beschikbaar voor de begeleiding.

Voor wie

Mijn werkwijze past goed bij projecten die de organisatie graag zelf wil uitvoeren maar waarvoor geen tijd, mankracht of energie aanwezig is. Vaak zijn het projecten waarvan niemand weet waar je moet beginnen. Dat is voor mij een uitdaging.

OiviviO teksten

Selectie van teksten die als een artikel of in het kader van een opdracht zijn geschreven.
Artikelen zijn gepubliceerd in het Financiële Dagblad of Intermediair PW

 

Pensioenakkoord
Het pensioenakkoord behelst een revolutie. Alhier mijn inzichten

Visie
Korte beschrijving van mijn blik op een aantal zaken

OiviviO Opdrachten & Projecten

Selectie van opdrachten en projecten

Algemeen

Mijn opdrachtgevers hebben vaak eerst geprobeerd de opdracht in de organisatie te beleggen. Kenmerken van opdrachten:

 • Het zijn vraagstukken die in de organisatie zelf op kan pakken en die belangrijk zijn maar in de praktijk een lage prioriteit krijgen. Er is geen duidelijke “outsourcing” mogelijk, er zijn geen partijen die zich hebben toegelegd op het vraagstuk.
 • Er is weinig tijd voor medewerkers om de opdracht goed aan te pakken en het ontbreekt aan affiniteit met het onderwerp.
 • De voor de opdracht benodigde kennis en gegevens zijn verspreid over de organisatie. Binnen de bestaande processen en verhoudingen is het moeilijk hierop regie te voeren.
 • Op het moment dat de opdracht opgepakt moet worden is het urgent geworden en krijgt het een hoog afbreukrisico.

Organisaties vinden mij voor opdrachten waarbij een concreet resultaat gevraagd wordt. Dat wil niet zeggen dat de vraag altijd even concreet is.

 

Enkele voorbeelden

Onderscheidende competenties bij Technasiumleerlingen

Het Technasium is een vorm van voorgezet onderwijs op VWO of havo niveau met extra aandacht voor techniek met het examenvak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O). Bij O&O werken leerlingen aan concrete (technische) vraagstukken voor bedrijven of organisaties. Het werken in teams en het leren in de praktijk zijn hierbij leidend. Het Technasium brengt de leerlingen meer dan alleen technische kennis bij. Door de manier van werken en begeleiden wordt bijvoorbeeld ook geleerd samen te werken of duidelijk te communiceren. In de regio Randstand Noord werken vijf Technasia samen en werd gezocht naar een manier de “meerwaarde” van het Technasium inzichtelijk te maken. Tegelijkertijd stelde de VO-raad een “Plus-document” voor. Daarin worden van een leerling de bijzondere kennis en vaardigheden van buiten het reguliere curriculum beschreven. De “meerwaarde” van het Technasiumonderwijs lijkt daaronder te vallen.

Flexmens

In 2013 verscheen het boek “Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeid” van Max Boodie en Rob de Laat. In het concept-boek ontbrak een beschrijving van de mens die flexibel arbeidt. Ik heb daarvoor een extra hoofdstuk aangeleverd over de Flexmens. Download het hoofdstuk hier.

Risicoverdeling in arbeidsrelaties

Een zevental maatschappelijke ontwikkelingen maakt dat de risicoverdeling in arbeidsrelaties wordt herzien. Ik schreef een discussiestuk en sprak hierover met meerdere personen die direct betrokken zijn bij ondernemings-cao’s van grote organisaties. De belangstelling was groot, echter ook de terughoudendheid om daarover publiekelijk te spreken. Ik organiseerde en begeleidde een besloten bijeenkomst met de geïnterviewden.

Het discussiestuk is hier te downloaden.

OiviviO kreeg opdrachten van:

 

Over OiviviO

 

OiviviO.nl

Is de handelsnaam van

Bas van den Brink

 

Over Bas van den Brink

Achtergrond Bas

Opleiding

Met veel genoegen en cum laude heb ik Methoden en Technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek gestudeerd (Universiteit van Amsterdam). De studie sloot aan bij mijn analytische geest en maakte mij tot professioneel twijfelaar.


Loopbaan


1988 – 2003 - Onderzoeker en adviseur
Ik ben begonnen als onderzoeker,  o.a. voor de farmaceutische industrie en later op het terrein van arbeidsvoorwaarden (salaris, fiscaliteit, wetgeving, sociale zekerheid en pensioen). Met de opgebouwde expertise werkte ik achtereenvolgens als adviseur voor Berenschot (HRM), Ernst & Young (Actuariaat, Arbeidsvoorwaarden) en Mercer (Europees accountmanagement)2003 – 2016 - Adviseur en interim consultant
Vanaf 2003 ben ik als zelfstandig adviseur gestart en breng als interim-manager / projectleider mijn eigen adviezen in de praktijk. Ik heb voor een breed scala aan bedrijven gewerkt variërend van een investeringsbank tot een chemiebedrijf en van een beroepsorganisatie tot aan grote adviesbureaus. In die periode zag ik meermaals dat de vakinhoudelijke kennis ruimschoots aanwezig is maar dat het succes voor een groot deel wordt bepaald door de wijze waarop die kennis wordt ingezet. Kortom, kennis is noodzakelijk voor een goede oplossing, een passend proces bepaalt het succes.

2016 – heden Projecten en 'pulsing'

Een aantal voormalig opdrachtgevers vraagt mij regelmatig “even te sparren” of “mee te denken”. Ik doe dat graag. Het gaat dan niet om de inhoud maar om de context, wat zijn de mogelijkheden, hoe is de aanwezige kennis te mobiliseren, waar zijn knelpunten te verwachten, wat zijn aanknopingspunten, wat is het verband tussen verschillende zaken, hoe kun je proces bijeenbrengen en nog veel meer.  Ik gebruik hiervoor de term “pulsen” bij gebrek aan beter. Het zou ook coaching kunnen heten maar op een aantal punten wijkt mijn werkwijze daarvan af.Kenmerken Bas

Kernwaarden


Integriteit

Integriteit is voor mij vanzelfsprekend. Iedereen die ik in vertrouwen spreek kan ervan op aan dat wat wordt gecommuniceerd tussen ons blijft. Vaak weet ik meer dan ik kan zeggen. En als er toch naar gevraagd wordt, dan leen ik een uitspraak van een van mijn opdrachtgevers: “Als je mij deze vraag niet stelt, dan hoef ik niet te antwoorden”.

Twijfel

Ik vind twijfel van grote waarde. Twijfelen is een voorwaarde voor dialoog, voor discussie en voor ontwikkeling. Twijfel is nadelig als het handelen in de weg staat en kwalijk als actie noodzakelijk is. Het is een van de paradoxen waar ik op gesteld ben: ik twijfel niet aan het nut van twijfelen.
Als je zaken zeker weet of gelooft is er ook geen mogelijkheid voor verandering. Zaken zeker weten maakt het leven overigens wel overzichtelijk en hanteerbaar. Ik weet niet zeker of morgen de zon weer op gaat maar ik handel er wel naar.

De twijfelaar bevindt zich overigens in goed gezelschap:

Twijfel is het begin van wijsheid
René Descartes (Frans filosoof, wetenschapper 1596-1650)

De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld.
Bertrand Russell (Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur -1950- 1872-1970)

Twijfel is de waakhond van het inzicht.
Confucius (Chinees filosoof 551 v.C. – 479 v.C.)


Compassie

Ik neem elke ervaring over zoals mijn gesprekspartner die beschrijft. Elke situatie is zoals die is. Ik hoef daar geen oorzaak van te weten, ik hoef ook niet te weten wie daarvoor verantwoordelijk is en ik hoef daarover geen oordeel te hebben. Het is zoals het is, de vraag is: hoe ga je er mee om? En als het een onwenselijke situatie is: wat kun je doen om het een volgende keer anders te laten verlopen of te ervaren? Kortom, respecteer het verleden en houd het oog op de toekomst.Kernkwaliteiten

Met enige trots draag ik mijn bijnamen van “Tom Poes” en “ideeënfabriek”. Ik vond het een groot compliment toen een medewerkster eens zei dat ze het kon merken dat ik in het pand was: “Dan werd er weer gelachen”.

Onderstaand vier van mijn meest in het oog springende competenties.


Probleemanalyse en probleemoplossend vermogen

Het ontleden van problemen in onderdelen, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken hierin en het onderkennen van mogelijke oorzaken hiervan.

Creativiteit

Het komen met nieuwe, originele oplossingen voor problemen.

Humor

Het vermogen om iets wat grappig, amusant of geestig is aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen.

Onafhankelijkheid

Het ondernemen van acties die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op een verlangen om een ander een plezier te doen.


LinkedIn profiel

Formaliteiten

Disclaimer OiviviO.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van OiviviO en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden.

Bepalingen

 1. Gebruik van de OiviviO-website
 2. Informatie van derden, producten en diensten
 3. Informatie gebruiken
 4. Wijzigingen
 5. Toepasselijk recht

1.              Gebruik van de OiviviO-website

 1. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
 2. Hoewel OiviviO zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan OiviviO niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. OiviviO garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.
 3. OiviviO wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

2.              Informatie van derden, producten en diensten

 1. Wanneer OiviviO links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door OiviviO worden aanbevolen.
 2. OiviviO aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.
 3. De informatie op dergelijke websites is door OiviviO niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

3.              Informatie gebruiken

 1. OiviviO behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden.
 2. Het is toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen onder voorwaarde van een duidelijke bronvermelding.

4.             Wijzigingen

 1. OiviviO behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
 2. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

5.              Toepasselijk recht

 1. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Algemene voorwaarden OiviviO

Bepalingen


1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. OiviviO:
  OiviviO is een handelsnaam van BvBv-Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer: 34336789. OiviviO richt zich op diensten binnen het werkterrein van persoonlijke en organisatorische ontwikkeling, in de meest ruime zin.
 2. Opdrachtgever:
  De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden van OiviviO
 3. Diensten:
  Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of diensten, welke voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.
 4. Coach)es):
  degene(n) die deelneemt of deelnemen aan een begeleidings-, advies- of coachingstraject voor zover hij/zij niet zelf de opdrachtgever is.
 5. Overeenkomst:
  Elke afspraak tussen opdrachtgever en OiviviO tot het verlenen van diensten door OiviviO ten behoeve van opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij OiviviO diensten voorbereidt, aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op:
  1. aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
  2. iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door OiviviO derden worden betrokken.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door OiviviO uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

3. Offertes

 1. De door OiviviO gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen.
 2. OiviviO is alleen aan de offertes gebonden als ze binnen 30 dagen schriftelijk worden bevestigd
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij OiviviO beschikbare informatie.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. OiviviO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting.
 2. Als het voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig is, kan OiviviO bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. Hierover zal altijd met de opdrachtgever overlegd worden.

5. Geheimhouding

 1. OiviviO is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken in het kader van of tijdens de coachingsessies, trainingen of adviesopdrachten. Op basis van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak kan hiervan worden afgeweken.
 2. OiviviO zal niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern refereren aan de opdracht.
 3. De geheimhouding kan pas geheel of gedeeltelijk worden opgeheven met nadrukkelijke toestemming van de betrokkenen.
 4. De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alles wat tot het intellectueel eigendom van OiviviO gerekend kan worden of de handelsnaam anderszins kan schaden.

6. Duur en beeindiging

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde door partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst heeft geen gevolgen voor de lopende financiële verplichtingen van Opdrachtgever

7. Betalingsvoorwaarden

 1. Facturering vindt plaats zoals aangegeven in de offerte.
 2. Betaling dient te geschieden door het verschuldigde bedrag over te maken naar Triodos Bank op rekeningnummer NL43 TRIO 0390 1881 66 ten name van BvBv-Nederland.
 3. Als betalingstermijn geldt 30 dagen na factuurdatum.
 4. Bij niet volledige of niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft OiviviO het recht de uitvoering van de overeenkomst direct stop te zetten. Opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
 5. Als OiviviO de vordering ter incasso uit handen geeft worden de kosten daarvan door de opdrachtgever gedragen.
 6. Bezwaren over de factuur dienen binnen 2 weken na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan OiviviO.

8. Intellectueel eigendom

 1. Als door OiviviO bij de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van zaken waarop intellectueel eigendom rust (auteursnaam, merknaam, modellennaam- handelsnaam of andere rechten zoals die voor testen en formulieren), dan wijzigt er niets in het  intellectueel eigendom. (Testen of formulieren mogen niet opnieuw gebruikt worden.)
 2. Onder toepassing van de verplichting tot geheimhouding (zie Geheimhouding) mag OiviviO de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden gebruiken.

9. aansprakelijkheid

 1. OiviviO is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coachingsessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 2. OiviviO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van OiviviO.
 3. De aansprakelijkheid van OiviviO is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een looptijd langer dan 6 maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het in voorgaande zes maanden in rekening gebrachte bedrag.
 4. OiviviO heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor schade aan personen of zaken in verband met de uitvoering van de opdracht. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de uitkering op basis van die verzekering, thans € 2.500.000.
 5. Elke aansprakelijkheid van OiviviO voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

10. Annulering door OiviviO

 1. OiviviO behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren.
 2. OiviviO verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en restitueert in dat geval het bedrag van nog niet geleverde diensten , waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

11. Afspraken verzetten, annuleren of niet-verschijnen

 1. Indien opdrachtgever een door hem/haar gemaakte afspraak binnen 24 uur voor samenkomst annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden vóór die tijd komen niet in rekening.
 2. Bij niet-verschijnen van opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht.
 3. OiviviO mag afspraken verzetten of annuleren indien die niet naar behoren kunnen worden nagekomen.

12. Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en OiviviO is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien OiviviO en opdrachtgever c.q. coach een geschil hebben over de overeenkomst, zullen zij trachten dit geschil in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet lukt, zullen zij gebruik maken van mediation.
 3. Geschillen, voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen OiviviO gevestigd is.

13. Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal OiviviO zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

14. Slotbepalingen

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
 2. Opdrachtgever en OiviviO treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).

 

Inschrijving Kamer van Koophandel

Bas van den Brink gebruikt OiviviO als handelsnaam.

OiviviO is onderdeel van BvBv-Nederland

BvBv-Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer: 34336789

Contact


Telefoon: 06 44 914 403

Email: Bas@OiviviO.nl


Contactformulier

Scroll to top